Producten
Accu Machines Elektrische Machines Machinetoebehoren Machine Accessoires Werfmachines Tuin & Park Handgereedschap Laser- & Meettechniek Persluchttechniek Bevestigen & Ijzerwaren Lijmen & Afdichten Verf - Vet - Chemie Workwear & PBM's Watertechniek Electro Verlichting & Verwarming Werfinrichting Werkplaatsinrichting Las- & Soldeertechniek Cleaning & Onderhoud Overig Bedrijfs(wagen)inrichting
Promofolders Service Merken Workwear Verhuur Over ons Contact Winkels

ruwomat.be Klantendienst Algemene voorwaarden

U bent Particuliere Consument

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: kalenderdag  

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Ruwomat bv en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij consument en ondernemer niet gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Ruwomat bv, Oudenaardestraat 193a, 9870 Zulte

09 388 31 40 - info@ruwomat.be

BE0459109314

RPR Gent

Artikel 3 - Toepassing

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ruwomat bv en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ruwomat bv en de consument.

2     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het Aanbod

1.     Acties geldig zolang de voorraad strekt.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Als Ruwomat BV gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ruwomat BV niet.

3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de identiteit van Ruwomat bv en haar geografisch adres;
 • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
 • de prijs inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald;
 • de eventuele leveringskosten;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 • het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;
 • de wijze van eventuele terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;
 • de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;
 • de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
 • de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen.
 • de eventuele talen waarin het contract, naast het Nederlands, kan worden gesloten;
 • de verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen;
 • de technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat de order wordt geplaatst;
 • de eventuele archivering van de gesloten overeenkomst en, in voorkomend geval, voorwaarden voor toegang tot dit archief na plaatsing van de bestelling;

Artikel 5 - De Overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Het exacte tijdstip van aanvaarding, hangt af van de door de consument gekozen betaalwijze.

2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ruwomat bv onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Het contract is bindend van zodra u van Ruwomat bv de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

3.     Ruwomat bvtreft hierbij de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

Artikel 6 - Herroepingsgrecht

1. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn gaat in op de dag nadat de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode gaat de herroepingstermijn in de dag nadat de consument, of de door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

Bij overeenkomsten voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gaat de herroepingstermijn in de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

2. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken in die mate die nodig is om de naar, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in voorgaande paragraaf.

3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument Ruwomat bv, binnen de herroepingstermijn, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per aangetekende zending, of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dat is geen verplichting.

4. Zo snel mogelijk, maar binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 bedoelde mededeling, zendt de consument het product terug, met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door Ruwomat bv verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Ruwomat bv aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor de terugzending niet te dragen.

7. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die hij of zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door Ruwomat bv geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Ruwomat bv op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Ruwomat bv betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Ruwomat bv mag wachten met terugbetaling tot deze de goederen heeft teruggekregen, of er werd aangetoond dat de consument de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

modelformulier voor herroeping

 • Aan [naam, adres, e-mail/fax onderneming]
 •  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • [omschrijving product]
 •  Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 •  Naam/Namen consument(en)
 •  Adres consument(en)
 •  Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 •  Datum
 •  *Doorhalen wat niet van toepassing is

Artikel 7 - Uitsluiting herroepinsgrecht


1. Ruwomat bv kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Ruwomat bv dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen of waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop een ondernemer geen invloed heeft;
b. die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
c. die verzegeld zijn en die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken;
d. die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
e. van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
f. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
g. voor losse dagbladen, tijdschriften en magazine (niet van toepassing op abonnementen);
h. die op een openbare veiling zijn verkocht

Artikel 8 - De Prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, tenzij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan Ruwomat bv producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Ruwomat bv geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 9 - Nakoming overeenkomst & garantie

1. Ruwomat bv staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door Ruwomat bv, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de onderneming kan doen gelden.

Artikel 10 - Levering & Uitvoering

1.     Ruwomat bv zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Ruwomat bv kenbaar heeft gemaakt.

3.     Ruwomat bv zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen 90 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen of aangegeven op de website. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te beëindigen zonder evenwel het recht op schadevergoeding. Indien de producten niet meer in stock zijn Ruwomat bv kan niet gedwongen worden om de bestelde artikels te leveren.

4.     Na beëindiging conform het vorige lid zal Ruwomat bv het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.     Het risico van beschadiging van producten berust bij Ruwomat bv tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Ruwomat bv bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Klachtenregeling

1.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ruwomat bv.

3.     Bij Ruwomat bv ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ruwomat bv binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Ruwomat bv en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Iedere betwisting tussen partijen zal behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank alwaar de maatschappelijke zetel van Ruwomat bv gevestigd is.

Artikel 13 - Aanvullende / Afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 14 - De Europese Online Dispute Resolution (ODR)

De Europese Commissie heeft een platform uitgewerkt voor online discussies. Deze kan de consument terugvinden via volgende link:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/" target="blank">http://ec.europa.eu/consumers/odr/">http://ec.europa.eu/consumers/odr/

U bent handelaar (BTW-Plichtig)

1. Alleen deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant.
Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan de voorwaarden van de klant, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.

2. Alle leveringstermijnen worden enkel bij wijze van aanduiding gegeven en overschrijding ervan zal in geen enkel geval de annulatie van de bestelling tot gevolg kunnen hebben, noch kunnen Ruwomat bv hiervoor contractueel of buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld.

3. Monsters zijn enkel indicatief. Eventuele kleurafwijkingen tussen monster en geleverd materiaal kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, terugname van de goederen of schadevergoeding.

4. Elk zichtbaar gebrek of leveringstekort dient Ruwomat bv binnen de 24 uur per aangetekende brief te worden meegedeeld.

Elk verborgen gebrek of leveringsgebrek moet binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan bij aangetekend schrijven aan Ruwomat bv worden gemeld.

Wanneer er sprake is van een aan Ruwomat bv toe te rekenen gebrek en de hoger vermelde formaliteiten werden nageleefd, zal de waarborgverplichting van Ruwomat bv, wanneer het gebrek herstelbaar is, beperkt zijn tot het herstellen van het gebrek en wanneer het gebrek redelijkerwijze niet herstelbaar is, beperkt zijn tot het vervangen van de goederen door een identiek of gelijkwaardig goed.

Ruwomat bv zal nooit gehouden zijn tot enige andere vorm van schadevergoeding noch voor rechtstreekse noch voor onrechtstreekse schade.

Voor verkopen aan consumenten zal de wet van 1/9/2004 met betrekking tot verkopen aan consumenten van toepassing zijn.

5. Partijen komen overeen de eigendomsoverdracht van geleverde, doch nog niet volledig betaalde goederen, uit te stellen tot aan de volledige betaling van de koopprijs.

Deze goederen mogen dan ook niet door de koper worden verkocht, vervreemd, beleend, verpand of belast, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ruwomat bv.

De koper verbindt zich er toe geen enkele handeling te stellen die de identificatie van deze goederen zou bemoeilijken.

6. Ruwomat bv heeft het recht de overeenkomst met de klant ten laste van de klant als ontbonden te beschouwen in de volgende omstandigheden: faillissement van de klant en niet of niet-tijdig betalen door de klant.

In alle gevallen waarin de overeenkomst ten laste van de klant ontbonden wordt, zal de klant aan Ruwomat bv een schadevergoeding betalen die forfaitair vastgesteld wordt op 25% van de overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het recht in hoofde van Ruwomat bv om een hogere schadevergoeding te vorderen.

7. Behoudens andere vermelding op de factuur, zijn de goederen bij de levering contant betaalbaar op de zetel van Ruwomat bv.

Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege en vanaf factuurdatum, verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand + 3% en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% en die minimum 50,00 EUR per factuur zal bedragen.

 

8. In geval van betwistingen zal het Belgisch recht worden toegepast en zijn enkel de Belgische rechtbanken, meer bepaald deze bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Gent, bevoegd.

Vragen?
We helpen jou zo snel mogelijk op weg!
Maatschappelijke zetel: Ruwomat Zulte BVBA | Oudenaardestraat 193a, 9870 Zulte | 09 388 31 40 | info@ruwomat.be | BTW: BE0 459.109.314